Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม อบจ.
ช่วงกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
 • 25 พ.ค. 60
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมทำบุญ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวั
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร

   ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรทุกท่าน ร่วมทำบุญอาคารสำนักงาน

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 3 ชั้น ซึ่งจะมีการเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

   ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

 • 3 มิ.ย. 60 - 22 ก.ค. 60
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน

   จังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   ขอเชิญร่วมชม และเชียร์การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

   ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2560 – 22 กรกฎาคม 2560 ณ  สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง)

   และ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2 (สนามหน้าวิทยาลัยเทคนิค)

   โดยจะมีการแข่งขันทุกวันวันเสาร์ เริ่มเปิดสนามแรก (วันที่ 3 มิถุนายน  2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป )

   ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนเด็ก และเยาวชน ในจังหวัดกำแพงเพชร

   ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งเสพติด             

   ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล 

 • 26 เม.ย. 60 - 7 มิ.ย. 60
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชมการแข่งขันแบดมินตัน ชากังราวลีก ประจำปีงบประมาณ2560
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน

   จังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ

   คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   ขอเชิญร่วมชม และเชียร์การแข่งขันแบดมินตัน ชากังราวลีก ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่

   26 เมษายน 2560 – 7 มิถุนายน2560 ณ  โรงยิมแบตมินตัน สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง)

   โดยจะมีการแข่งขันทุกวันพุธ เริ่มสัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป

   ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนเด็ก และเยาวชน ในจังหวัดกำแพงเพชร

   ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งเสพติด

   ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถด้านกีฬาแบดมินตัน 

 • 15 พ.ค. 60 - 14 มิ.ย. 60
  โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2560
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   กำแพงเพชร รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการ

   ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2560

    โดยจะนำกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านและประชาชนที่สนใจในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

   เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้

   และลดรายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

   และมีคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการในช่วง

   เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2560 รวม 8 รุ่น จำนวน 400 คน

   ซึ่งรุ่นแรกในวันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาหมู่บ้านโนนสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลลานกระบือ

   อำเภอลานกระบือ รุ่นที่ 2 วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาหมู่บ้านเกศกาษร หมู่ที่ 2

   ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ รุ่นที่ 3 วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาวัดไทรงามใต้

   หมู่ที่ 1 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม รุ่นที่ 4 วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560

   ณ ศาลาหมู่บ้านทุ่งมหาศาล หมู่ที่ 2  ตำบล มหาชัย อำเภอไทรงาม รุ่นที่ 5 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2560

   ณ สหกรณ์การเกษตรสาขาหัวถนน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง รุ่นที่ 6 วันที่ 5-7 มิถุนายน 2560

   ณ ศาลาหมู่บ้านวังบัว ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง รุ่นที่  วันที่ 8-10 มิถุนายน 2560

   ณ วัดบึงสำราญใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา และรุ่นสุดท้ายวันที่

   12-14 มิถุนายน 2560 ณ วัดทุ่งทอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทองอำเภอทรายทองวัฒนา  

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดโครงการ

   ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 • 30 ม.ค. 60 - 17 มิ.ย. 60
  โครงการวิถีธรรม วิถีพุทธสู่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ต่อเนื่อง)
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธสู่เยาวชน  

   ประจำปีงบประมาณ 2560 (ต่อเนื่อง)

   ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบวิกฤตหลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาทางด้านสังคมที่จะต้องแก้ไข          

   อย่างเร่งด่วน เด็กและเยาวชนจึงเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ มีปัญหาหลายอย่างไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

   ได้ด้วยตนเอง เช่น การก่อเหตุทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การติดสารเสพติด การมั่วสุมทางเพศ

   การติดเกมส์ออนไลน์ การเล่นอบายมุข นอกจากนั้น ยังมีสิ่งกระตุ้นยั่วเย้าทางด้านวัตถุนิยม และสิ่งมอมเมา

   ให้เยาวชนหลงใหล คลั่งไคล้ ในการบริโภค เช่น ค่านิยมทางเพศ แนวความคิดพฤติกรรมเรื่องเพศ

   ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวมากที่สุด เด็กและเยาวชนจึงต้องปลูกฝังเรื่องการสร้างค่านิยมของคนไทย

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงดังกล่าว

   จึงจัดโครงการโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธสู่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้

   ความเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

   ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการทั้งสิ้น 20 รุ่น ซึ่งรุ่นแรกจะดำเนินการวันที่

   30 มกราคม 2560 –  17 มิถุนายน 2560 

 • 20 ก.ย. 59
  โครงการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวถิ่นวัฒนธรรม
  • รายละเอียด

            จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น

   เมืองมรดกโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีพื้นที่ทางธรรมชาติที่ยังคง

   ความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชนเผ่าในพื้นที่เขาสูงของจังหวัดกำแพงเพชร ได้พึ่งพิงธรรมชาติในการดำรงชีวิต

   ก่อเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอคลองลานนั้น มีเอกลักษณ์ทาง

   วัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นหลายหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน เช่น ชนเผ่ากะเหรี่ยง ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม

   ประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของตนไว้ และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังสืบสานกันมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

   จึงนับว่าเป็นจุดเด่นที่มีเสน่ห์และสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

   ชนเผ่ากะเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ อาศัยอยู่ในผืนป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และอุทยานแห่งชาติคลองลาน

   ซึ่งนับได้ว่าเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว หากแต่ต้องอาศัยการบริหาร

   จัดการชุมชน และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อาทิ การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว

   การสร้างเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว รวมทั้ง

   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดโครงการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวถิ่นวัฒนธรรม

   “ปกาเกอะญอ” จังหวัดกำแพงเพชร ขึ้น ณ พื้นที่บ้านโละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร, บ้านวุ้งกะสัง

   ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน และ บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน ด้วยเล็งเห็นว่า

   มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญออันโดดเด่น ที่จะสามารถพัฒนาให้เป็น

   แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต สนองตอบต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชรในการส่งเสริม

   ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมถึงนโยบายประชารัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ 

              โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวถิ่นวัฒนธรรม "ปกาเกอะญอ" จังหวัดกำแพงเพชร (รอบสื่อมวลชน) 

   ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ วนาลี รีสอร์ท ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน

   จังหวัดกำแพงเพชร

 • 17 - 18 ก.ย. 59
  โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา รุ่นที่ 3
  • รายละเอียด

   อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นักบริหารการศึกษา

   นักวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 15 - 16 ก.ย. 59
  โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา รุ่นที่ 2
  • รายละเอียด

   สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

   ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (หัวหน้าส่วนการงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)

   ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • 12 ก.ย. 59
  โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา รุ่นที่ 1
  • รายละเอียด

   จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

   ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 • 17 - 19 ส.ค. 59
  มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  • รายละเอียด

   มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมงาน

   “มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559”

   ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

                      ภายในงานพบกับการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

   การจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล

   ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะวิชาการ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

   และกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆอีกมากมา

                      สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5571-8280 ต่อ 801           

   เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร www.kpppao.go.th หรือเว็บไซต์ของ

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร http://scitech.kpru.ac.th

ไปที่หน้า