Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม อบจ.
ช่วงกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
 • -
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2 วัดหนองปลิ
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จังหวัดกำแพงเพชร 

   ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2 วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร

   ในวันที่ 17 – 23  เมษายน 2561ระยะเวลาในการจัดอบรม 6 คืน 7 วัน  ซึ่งการจัดฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาจิตใจ

   ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย พฤติกรรมและค่านิยมที่ดีงาม ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้คนทำความดี โดยใช้กระบวนการ

   ตามหลักพระพุทธศาสนา มาเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดสมาธิ และสติปัญญา

   โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติธรรม การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นการบริหารจิต และการเจริญปัญญาที่ดีที่สุด

   เมื่อทุกคนบริหารจิตได้ จะกลายเป็นทำให้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตดี มีความรู้ความเข้าใจโลก และชีวิตได้ถูกต้อง

   ไม่ว่าจะทำอะไรย่อมประสบความสำเร็จ อยู่ที่ใดก็ได้รับความสุขสงบแห่งจิตใจ เมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ

   ก็สามารถเอาตัวรอดได้ แก้ปัญหาได้ หากท่านใดมีความสนใจในการศึกษา เรียนรู้ด้านการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

   สามารถติดต่อขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2 วัดหนองปลิง

   ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม โทร. 055-710400, 086-446-6073

 • 8 เม.ย. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำเครื่องจักรลงพื้นที่ขุดลอกคลอง ขานรับนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังห
  • รายละเอียด

    จังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนนี้

   ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบของการแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวา จังหวัดกำแพงเพชร

   ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จะเข้าดำเนินการขุดลอกผักตบชวา วันที่ 8 เมษายน 2561 ในพื้นที่

   คลองชลประทานห้วยน้อย ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม  มีจำนวน 2 แห่ง แห่งที่ 1 คลองสีเสียด หมู่ที่ 4 บ้านโค้งวิไล

   ขนาดคลองกว้าง 10 เมตร ระยะทาง 600 เมตร พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ แห่งที่ 2 คลองดู่ หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ

   – หมู่ที่ 8 บ้านร้อยไร่ ตำบลคลองขลุง  พื้นที่ดังกล่าวปากคลองกว้าง 50 - 60 เมตร ยาว 1,300 เมตร พื้นที่ 30 ไร่

   มีปริมาณผักตบชวาประมาณ 1,500 ตัน

 • 3 เม.ย. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดกำแพงเพชร
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จะนำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกำจัดผักตบชวา เครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมบุคลากร

   ร่วมทำกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นโดย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

   และอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ในวัน 2 เมษายน 2561 และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายให้ขุดลอกวัชพืชในคูฝั่งกำแพงเมืองชั้นนอก และหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

    

 • 31 มี.ค. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมให้ความรู้ สถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ในการเสียภาษี ตาม
  • รายละเอียด

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้การเสียภาษีตามข้อบัญญัติ

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

   ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น 2) โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อ

   ให้ความรู้เรื่องการเสียภาษี ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร แก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี

   เพราะสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการดำเนินการตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่

   ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

   ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการที่จะให้รายได้ของ

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้น จะต้องมีการสร้างความรู้จึงต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ

   กับผู้มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   เช่น ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม และผู้ประกอบการค้าส่งหรือค้าปลีกน้ำมันเบนซิน

   และน้ำมันที่คล้ายกัน โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540

   และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 45 (1) มาตรา 51 มาตรา 73 (1) และ (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   จึงต้องให้ความรู้ในการเสียภาษีตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

   ให้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องการชำระภาษี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   โดยภาษีที่จัดเก็บได้ จะถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    

 • 28 มี.ค. 61 - 5 เม.ย. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล จังหวัดกำแพงเพชร
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญร่วมชมและเชียร์กีฬาฟุตซอล จังหวัดกำแพงเพชร  

   ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28มีนาคม- 5 เมษายน 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 1 (โรงพลศึกษาจุ 1,000 ที่นั่ง)

   แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

   ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มีผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 72 ทีม

   รวม 864 คน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทเยาวชน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จำนวน 24 ทีม

   2. ประเภทเยาวชน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 24 ทีม 3.ประเภทเยาวชน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี จำนวน 12 ทีม

   4.ประเภทเยาวชน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 12 ทีม ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   ร่วมกับเครือข่ายกีฬาฟุตซอลจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดการแข่งขัน เพื่อมุ่งส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

   ในช่วงปิดภาคเรียน สนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

   ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถของนักกีฬา เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน

   ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาฟุตซอล เกิดการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลอย่างต่อเนื่อง  

   โดยนัดแรกคู่เปิดสนามเป็นทีมจาก โรงเรียนวังไทรวิทยา พบกับ ทีมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเล

   จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจ สามารถร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561

   จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561  ณ ที่โรงยิมเนเซียม 1 (โรงพลศึกษาจุ 1,000 ที่นั่ง) สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง)

 • 1 - 7 เม.ย. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จังหวัดกำแพงเพชร ปร
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  จัดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จังหวัดกำแพงเพชร  ประจำปีงบประมาณ 2561

   ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2561 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2

   วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 รุ่นๆละ 100 คน รวม 400 คน ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้

   มีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย พฤติกรรมและค่านิยมที่ดีงาม โดยจัดขึ้นเป็นรุ่นแรก

   ในวันที่ 1-7 เมษายน 2561 

 • 28 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 2
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการโคก หนอง นา โมเดล  ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ตามแนวคิด

   โคก หนอง นา โมเดล การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   และหลักการทางวิชาการต่าง ๆ มาปรับให้เข้าใจง่ายมากขึ้น และนำไปถ่ายทอดแก่เกษตรกร

   เพื่อให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีชีวิตที่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   จะดำเนินการ รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 จะนำกลุ่มเกษตรกร อำเภอขาณุวรลักษบุรี

   จำนวน 90 คน เข้ารับการฝึกอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 • 21 - 25 มี.ค. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการโคก หนอง นา โมเดล  ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ตามแนวคิด

   โคก หนอง นา โมเดล การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   และหลักการทางวิชาการต่าง ๆ มาปรับให้เข้าใจง่ายมากขึ้น และนำไปถ่ายทอดแก่เกษตรกร

   เพื่อให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีชีวิตที่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   จะดำเนินการจำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 5 วัน โดยรุ่นแรกวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2561 จะนำกลุ่มเกษตรกร

   อำเภอคลองลาน จำนวน 90 คน เข้ารับการฝึกอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี                        

 • 20 มี.ค. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

   และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2536 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี

   เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

   และ ส่งเสริมให้ อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประขาชนชาวไทย และได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าว

   ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

   จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดกำแพงเพชร

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ สวนเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร

   อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและสมรรถนะ

   ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนั้นยังเพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   และความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดกำแพงเพชร ให้มากยิ่งขึ้น

   ภายในงานจะมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับอำเภอโกสัมพีนคร

   และมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี

   ตลอดจนมีการจัดแสดงผลงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่เขตอำเภอโกสัมพีนคร

 • 19 - 21 มี.ค. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “ส่งเสริมอาชีพในเขตจังหวัดกำแพงเพชร”ประจำปี 2561
  • รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมให้ความรู้

   เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

   สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   จึงได้จัดโครงการ “ส่งเสริมอาชีพในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรม

   และสาธิตอาชีพต่างๆ มีการจัดนิทรรศการจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดลำปาง มีการจำหน่ายสินค้า OTOP

   ของแต่ละอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร โครงการดังกล่าวจะดำเนินการ ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 2561

   จำนวน 31 รุ่น รุ่นละ 3 วัน โดยในเดือนมีนาคม จะมีการดำเนินการดังนี้

   รุ่นแรกระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ

   รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ

   รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28มีนาคม 2561 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ

   และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2561 ณ ศาลาวัดโนนโพธิ์เตี้ย (บ้านปรักไม้ดำ) หมู่ 3 ตำบลบึงทับแรต

   จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“ส่งเสริมอาชีพในเขตจังหวัดกำแพงเพชร”

   ประจำปี 2561  ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ไปที่หน้า