Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม อบจ.
ช่วงกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
 • 8 - 10 ส.ค. 61
  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
  • รายละเอียด

   โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำรถรางออกมาให้บริการ พร้อมนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวฯ 

    

   เป็นผู้บรรยายนำเที่ยว 3 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์  เส้นทางที่ 2 รอบเมือง

    

   เส้นทางที่ 3 วัดพระบรมธาตุ  สามารถลงทะเบียนขึ้นรถรางได้ที่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

   รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.   รอบที่ 2 เวลา 10.00 น.  รอบที่ 3 เวลา 11.00 น.  

   รอบที่ 4 เวลา 14.00 น    รอบที่ 5 เวลา 15.00 น

    

 • 6 - 7 ส.ค. 61
  โครงการ “ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปี 2561”
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ

   และประชาชนที่สนใจ เพื่อเพิ่มความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

   สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   จัดโครงการ “ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปี 2561”  ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561

   ณ สำนักงานเทศบาลตำบลระหาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านและประชาชนที่สนใจ

   ในเขตอำเภอบึงสามัคคี  โดยจะมี 3 กิจกรรม กลุ่มแรกเป็นกิจกรรมการทำสมุนไพร ลูกประคบ (แบบสด  และแบบแห้ง) 

   กลุ่มที่ 2 การทำไม้กวาด และกลุ่มที่ 3 การทำของชำร่วย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

   “ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปี 2561”  ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 • 8 - 10 ส.ค. 61
  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2561
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการฯ

   โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสถานีบริการรถไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

   และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งนี้

   ได้กำหนด กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศ

   ,สังคมฯ,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์, พลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ

   การแข่งขันแอโรบิค หุ่นยนต์ และแข่งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ

   โรงเรียนในสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่น และการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร

    จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา พี่น้อง ประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมเป็นกำลังใจและชมผลงาน

   กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561

   ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

 • 6 - 16 ส.ค. 61
  โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 45
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   โดยจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความรู้ตามแนวคิด โคก หนอง นา โมเดล 

   การทำบัญชีครัวเรือน การเผาถ่านทำน้ำส้มควันไม้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

   และผู้ที่สนใจ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร  ประมาณ 7,218 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนำหลักการแนวคิด

   และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

   ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2561 จะดำเนินการรุ่นที่ 45 – 48 โดย รุ่นที่ 45 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561

   รุ่นที่ 46 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 รุ่นที่ 47 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2561

   และรุ่นที่ 48 ระหว่างวันที่  14-16 สิงหาคม 2561 เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมหาชัย 

   อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 • 24 ก.ค. 61
  อบจ.กพ.ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ”
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ”

   เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยวันที่ 24 กรกฎาคม 2561เวลา 09.00 น.

   บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

   จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงนาม

   ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

   และ “ต้นเหลืองปรีดียาธร” ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงกิจกรรมจิตอาสา

   “เราทำดี ด้วยหัวใจ”Big Cleaning Day" ทำความสะอาด บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   และสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

             นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับประชาชนทั่วไป และชุมชนใกล้เคียง ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

   แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามกีฬาชากังราว (ริมปิง)

   ให้มีความสะอาด สวยงาม และถือเป็นการดำเนินการตามนโยบาย “หน้าบ้าน น่ามอง” ของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วย

   จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 • 5 ก.ค. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำเครื่องจักรลงพื้นที่ขุดลอกคลอง ขานรับนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังห
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ขอความร่วมมือ

   ขุดลอกผักตบชวา และวัชพืช บริเวณคลองเจริญ ซึ่งเป็นคลองน้ำสาธารณะมีปากคลองกว้าง 30-40 เมตร

   ยาว 1,000 เมตร พื้นที่ 38 ไร่ สภาพคลองมีผักตบชวา และวัชพืชขึ้นหนาแน่นจนไม่เห็นผิวน้ำ

   ทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากลำคลองแห่งนี้ เนื่องจากไม่สามารถ

   นำน้ำไปผลิตเป็นน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อทำการเกษตรได้เกิด  เพราะมีประชาชน และเกษตรกร ใช้ประโยชน์ 

   จากแหล่งน้ำนี้ เป็นจำนวนมาก หลายครัวเรือน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ส่งเครื่องจักร พร้อมเจ้าหน้าที่

   ลงพื้นที่ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เพื่อกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 15 บริเวณ คลองเจริญ (คลองใหญ่) บ้านคลองเจริญ

   หมู่ที่ 14 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเปิดทางน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตรต่อไป

 • 19 มิ.ย. 61
  อบจ.กพ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐฯ
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม

   การประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดกำแพงเพชร โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อน

   ตามนโยบายรัฐบาล ในการเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ บนวิถี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   จังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ประสานความร่วมมือกันจัดโครงการนี้ขึ้น

   โดยเชิญผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จำนวน 37 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง

   “ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรม และกลยุทธ์การบริหารการตลาด และ ความรู้

   ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนา และจัดทำระบบฐานข้อมูลของการบริหารการตลาด” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม

   จังหวัดพิษณุโลก โครงการดังกล่าว จัดขึ้นวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชากังราว

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถนน พหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 • 21 - 22 มิ.ย. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญบุคลากัดเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรในสังกัด  

   โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ และพนักงาน บุคลากร

   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น

   ณ ห้องประชุม ชากังราว ชั้น 1 อาคารผู้บริหาร 3 ชั้น สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทัศนคติที่ดี

   ต่อการทำงาน  มีพฤติกรรม และวิธีการทำงานที่สุจริต โปร่งใส สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   และมีความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร  มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ติดสินบน

   มุ่งมั่นทำงาน มีความสงบสุขของชีวิต ตามพุทธวิธีในการทำงาน

   ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร บรรยายในหัวข้อ

   “คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต”  นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประจำจังหวัดกำแพงเพชร บรรยาย หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” และนางสาวสมบูรณ์ สีใส ผู้อำนวยการ

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังควง พร้อมด้วยนางสาวน้ำผึ้ง บกแก้ว ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย บรรยายหัวข้อ

   “การทำงานเป็นทีม” และ หัวข้อ “สมาธิบำบัด SKT 1 – 8 สมดุลกายสมดุลใจ”

 • 18 - 30 มิ.ย. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   โดยจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความรู้ตามแนวคิด โคก หนอง นา โมเดล 

   การทำบัญชีครัวเรือน การเผาถ่านทำน้ำส้มควันไม้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เยาวชน นักเรียน นักศึกษาประชาชน

   และผู้ที่สนใจ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร  ประมาณ 7,218 คน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเข้าใจหลักปรัชญา

   เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ตลอดจนนำหลักการแนวคิด  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง

   ครอบครัว และชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน โครงการดังกล่าว ในเดือนมิถุนายน 2561 จะดำเนินการรุ่นที่ 33 – 36

   โดย รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561

   รุ่นที่ 34 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2561

   รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561

   และรุ่นที่ 36  ระหว่างวันที่  28 - 30 มิถุนายน 2561

   เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมหาชัย

   อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 • 18 - 30 มิ.ย. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “ส่งเสริมอาชีพในเขตจังหวัดกำแพงเพชร”ประจำปี 2561
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน

   จังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นความสำคัญ

   ของการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ

   ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกัน

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดโครงการ “ส่งเสริมอาชีพในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

   ประจำปี 2561  โครงการดังกล่าว จะดำเนินการ ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 2561

   มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มแม่บ้าน และประชาชนที่สนใจ ในเขตอำเภอลานกระบือ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

   กลุ่มแรกเป็นกิจกรรมการทำขนมไทย  จำนวน 960 คนแบ่งเป็น 16 รุ่น และกลุ่มที่ 2 กิจกรรมทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

   จำนวน 900 คน แบ่งเป็น 15 รุ่น  โดยในเดือนมิถุนายน จะมีการดำเนินการดังนี้ กิจกรรมทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

   รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลลานกระบือ 

   รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2561  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลโนนพลวง

   รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลหนองหลวง 

   รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 28-30  มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ

   จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“ส่งเสริมอาชีพในเขตจังหวัดกำแพงเพชร”

   ประจำปี 2561  ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ไปที่หน้า