Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม อบจ.
ช่วงกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
 • 15 ก.ค. 60
  ขอเชิญร่วมชม และเชียร์การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร
  • เอกสารดาวน์โหลด 112921.PDF [โหลด 4]
   รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   ขอเชิญร่วมชม และเชียร์การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

   และพิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

   ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ  สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง)

   โดยการแข่งขันดังกล่าว เริ่มเปิดสนามแรก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2560 

   ซึ่งในการจัดทำโครงการครั้งนี้ ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนเด็ก และเยาวชน ในจังหวัดกำแพงเพชร

   ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งเสพติด             

   ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล 


 • 7 ก.ค. 60
  โครงการรวมพลังทำความดี
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                

   ได้จัดโครงการรวมพลังทำความดี งดดื่มสุรา ถวายในหลวง เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

   โดยจะนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

   เพื่อร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พัฒนาคน บวชใจ สู่การเป็นคนต้นแบบ  และยกระดับสู่การเป็นครอบครัวปลอดเหล้า

   พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ พระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

   และคำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

   ซึ่งโครงการดังกล่าว จะดำเนินการในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

   ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารผู้บริหาร 3 ชั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร          

 • 22 - 24 มิ.ย. 60
  โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ 42
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยกองกิจการสภาฯ จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต         

   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 42 (ต่อเนื่อง)  ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   ด้านความรู้ตามแนวคิด โคก หนอง นา โมเดล การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การทำบัญชีครัวเรือน

   การหา อยู่ กิน (เกษตรประณีต) และการจัดสวนหย่อมด้วยพืชผักสวนครัว โดยจะนำนักเรียนจากโรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯ

   และโรงเรียนบ้านหัวยาง รวม 111 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนำหลักการแนวคิด

   และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว

   และชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

   ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมหาชัย  อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 • 19 - 21 มิ.ย. 60
  โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ 41
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยกองกิจการสภาฯ จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต         

   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 41 (ต่อเนื่อง)  ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   ด้านความรู้ตามแนวคิด โคก หนอง นา โมเดล การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การทำบัญชีครัวเรือน

   การหา อยู่ กิน (เกษตรประณีต) และการจัดสวนหย่อมด้วยพืชผักสวนครัว โดยจะนำนักเรียนจากโรงเรียน กศน. กำแพงเพชร 

   จำนวน  98 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

   เล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนำหลักการแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

   ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

   ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560

   ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 • 15 มิ.ย. 60
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธสู่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ต่อเนื
  • รายละเอียด

   ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบวิกฤตหลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาทางด้านสังคมที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

   เด็กและเยาวชนจึงเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ มีปัญหาหลายอย่างไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง

   เช่น การก่อเหตุทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การติดสารเสพติด การมั่วสุมทางเพศ การติดเกมส์ออนไลน์

   การเล่นอบายมุข นอกจากนั้น ยังมีสิ่งกระตุ้นยั่วเย้าทางด้านวัตถุนิยม และสิ่งมอมเมาให้เยาวชนหลงใหล คลั่งไคล้ในการบริโภค

   เช่น ค่านิยมทางเพศ แนวความคิดพฤติกรรมเรื่องเพศ ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวมากที่สุด เด็กและเยาวชน

   จึงต้องปลูกฝังเรื่องการสร้างค่านิยมของคนไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   ได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงดังกล่าว จึงจัดโครงการโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธสู่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560

    เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

   และสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของโลก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้ว19 รุ่น

   และรุ่นสุดท้ายรุ่นที่ 20 จะดำเนินการระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560

 • 15 มิ.ย. 60
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมไหว้ครู และประกวดพานไหว้ครู
  • รายละเอียด

   กิจกรรมไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนให้ความสำคัญและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี            

    ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักแสดงความเคารพ แสดงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

   ให้กับนักเรียนและเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สิ่งเหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่ปลูกฝัง บ่มเพาะและขัดเกลาจิตใจ

   ให้นักเรียนเติบโตไปพร้อมกับคุณลักษณะของผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ

   ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและสำคัญไม่น้อยไปกว่าการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนเก่ง

   และมีความสามารถในด้านวิชาการเพียงด้านเดียวในปีการศึกษานี้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   จัดกิจกรรมไหว้ครู และประกวดพานไหว้ตรู ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรียน ชั้น 1

   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย เน้นความกระชับ เป็นกันเอง

   แต่นักเรียนและคุณครูมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น 

 • 14 มิ.ย. 60
  โครงการโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฯ
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  จัดโครงการโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน

   ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “ชากังราวนครแห่งศิลป์” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก

   และกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

   และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย

   โครงการดังกล่าวจะดำเนินการวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00น.

   ณ สถานีรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยจะมีกิจกรรมเวทีดนตรีศิลปะ

   และวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนและประชาชน “คีตกวีลูกทุ่งไทย” จากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 

 • 5 - 7 มิ.ย. 60
  โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย

   ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

   จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 37 (ต่อเนื่อง)  

   ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความรู้ตามแนวคิด

   โคก หนอง นา โมเดล การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การทำบัญชีครัวเรือน

   การหา อยู่ กิน (เกษตรประณีต)และการจัดสวนหย่อมด้วยพืชผักสวนครัว

   โดยจะนำกลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์ และโรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา จำนวน 125 คน

   เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

   และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนนำหลักการแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการจัดการทรัพยากร

   ที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างวันที่

   5-7 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 • 6 - 7 มิ.ย. 60
  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วน

   จังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   โดยจะนำกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและประชาชนที่สนใจในเขตจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 100 คน

   เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพหัตถกรรม เป็นการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน

   ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการ

   ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 • 14 - 16 มิ.ย. 60
  โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2560
  • รายละเอียด

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน

   จังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

   และเครือข่ายกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจังหวัดกำแพงเพชร  จัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา

   วอลเลย์บอลชายหาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2560 

   ณ ห้อง E – Classroom ภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   และ สนามวอลเลย์บอลชายหาด ภายในสนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) จำนวน 80 คน

   โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

   มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ 

ไปที่หน้า