Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม อบจ.
ช่วงกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
 • 6 - 16 ส.ค. 61
  โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 45
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   โดยจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความรู้ตามแนวคิด โคก หนอง นา โมเดล 

   การทำบัญชีครัวเรือน การเผาถ่านทำน้ำส้มควันไม้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

   และผู้ที่สนใจ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร  ประมาณ 7,218 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนำหลักการแนวคิด

   และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

   ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2561 จะดำเนินการรุ่นที่ 45 – 48 โดย รุ่นที่ 45 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561

   รุ่นที่ 46 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 รุ่นที่ 47 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2561

   และรุ่นที่ 48 ระหว่างวันที่  14-16 สิงหาคม 2561 เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมหาชัย 

   อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร