Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การจัดวางผังเมือง และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนนรวมทั้ง
ทางระบายน้ำ
    1.2 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
    1.3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
    1.4 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ระบบชลประทาน
    1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกเพศทุกวัย และบุคลากรทางการศึกษา
    2.2 สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
    3.1 การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    3.2 พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมเข้มแข็ง
    4.1 สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย และการออกกำลังกาย
    4.2 พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้ และสร้างการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    4.3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
    5.1 การควบคุม การดูแลรักษาป่าไม้และบริหารจัดการขยะ
    5.2 วางแผน จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ำ
    5.3 บำบัด ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว
    6.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
    6.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
    6.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
    7.1 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    7.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
    7.3 ปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล