Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์

" ท้องถิ่นน่าอยู่ คู่เกษตรปลอดภัย และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ "
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และเหมาะสมภายใต้ภารกิจรับผิดชอบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
5. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แบบยั่งยืน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
6. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล