Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์

"ท้องถิ่นน่าอยู่ คู่เกษตรปลอดภัย และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์"
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และเหมาะสมภายใต้ภารกิจรับผิดชอบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
5. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แบบยั่งยืน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
6. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล