Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

สวัสดีครับทุกท่าน กระผมในฐานะผู้บริหาร

อบจ.กำแพงเพชร ขออนุญาตนำเรียน

เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำเดือน

กรกฎาคม 2561 นี้ ยังคงมีกิจกรรม

การทำงานต่างๆ อาทิเช่น การดำเนินการ

กำจัด/ปราบปรามผักตบชวา ในพื้นที่

จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน

ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

และน้ำแล้ง ดำเนินการในภาพรวม

ของจังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ได้รับมอบหมายให้เป็นชุดเฉพาะกิจ

นำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่

ดำเนินการ ก็ถือเป็นโครงการต่อเนื่อง

ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ

    อีกทั้ง โครงการบูรณาการ

สร้างความร่วมมือการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด

ประจำปี 2561 โดยองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกับ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

และสำนักงานอุตสาหรรม

จังหวัดกำแพงเพชร  จัดขึ้น

เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ

ในเรื่องของการบริหารจัดการ

ขยะชุมชนอย่างถูกต้อง และนำไป

ขยายผลต่อประชาชนในพื้นที่

และกำจัดขยะทุกประเภท

ด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสม

กับชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือ

ในการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่

ชุมชนอย่างยั่งยืน

      กระผมขอขอบคุณทุกท่าน

ที่ให้เกียรติติดตามการดำเนินงานต่างๆ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำแพงเพชรเสมอมา และก็ต้อง

ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกชุมชน

ทุกหน่วยงานที่ให้การประสาน

การดำเนินงานต่างๆ กับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เป็นอย่างดี ขอขอบคุณครับ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP
  • -- ไม่มีข้อมูล --