Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม
สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

สวัสดีครับพี่น้องชาวกำแพงเพชรทุกท่าน

สิ้นสุดเดือนกันยายน 2561 แล้วนะครับ

ซึ่งถือเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กระผมในนามคณะทำงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ต้องขอขอบคุณทักท่านที่ให้เกียรติ

ติดตามผลงาน กิจกรรม และโครงการต่างๆ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

และในการนี้กะผมก็ต้องขอขอบพระคุณ

ผู้นำชมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้ให้ความกรุณาในการประสาน

การทำงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำแพงเพชรด้วยดีเสมอมา ตลอดทั้งปี

และทุกปีงบประมาณ ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แต่สำหรับ

แผนงานใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ซึ่งเริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2561 นี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ก็ยังคงมีการวางแผนงานเพื่อที่จะพัฒนา

จังหวัดกำแพงเพชรให้เกิดความเจริญ

มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตาม

ความต้องการและเพื่อแก้ปัญหาให้แก่

พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ และ

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

กระผมก็ขอฝากทุกท่านช่วยเป็น

กำลังใจให้กระผมและคณะผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำแพงเพชรด้วยนะครับ

ขอขอบพระคุณครับ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP
  • -- ไม่มีข้อมูล --