Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม
สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรม

ประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2

วัดหนองปลิง จัดให้มีโครงการ

แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ให้แก่ประชาชน ส่งเสริม

ให้คนทำความดี โดยใช้กระบวนการ

ตามหลักพระพุทธศาสนา

มาเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดสมาธิ

และสติปัญญา โดยเฉพาะ

การฝึกปฏิบัติธรรม

การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

ซึ่งเป็นการบริหารจิต และการเจริญปัญญา

ที่ดีที่สุด เพราะพระพุทธศาสนา

เน้นเรื่องการฝึกจิตเป็นสำคัญ

เพราะมนุษย์มีจิตเป็นตัวนำ

การกระทำทุกอย่าง จะต้องมี

การพิจารณา คิดนึกตรึกตรองเสียก่อน

การฝึกจิตหรือการบริหารจิต

จึงเป็นการกระทำเพื่อให้จิต

มีสภาพตั้งมั่น มีสติระลึกได้

มีสัมปชัญญะ รู้สึกตัวทั่วพร้อม

ตลอดเวลา เมื่อทุกคนบริหารจิตได้

จะกลายเป็นทำให้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตดี

มีความรู้ความเข้าใจโลก

และชีวิตได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะทำอะไร

ย่อมประสบความสำเร็จ อยู่ที่ใด

ก็ได้รับความสุขสงบแห่งจิตใจ

เมื่อเผชิญกับปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ ก็สามารถเอาตัวรอดได้

แก้ปัญหาได้  โครงการนี้จัดขึ้นทั้งหมด

4 รุ่นๆ ละ 100 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี         

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาในการจัดอบรม 6 คืน 7 วัน 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP
  • -- ไม่มีข้อมูล --