Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

สถานีบริการรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชมเมืองชากังราว ด้วยรถไฟ

จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวอันหลากหลาย ทั้งโบราณสถาน

ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งมรดกโลก พร้อมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประเพณี

วัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จัก

กันอย่างแพร่หลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดตั้งสถานีบริการรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าแบบ

 จุผู้โดยสารได้คันละ 15-20 ที่นั่ง จำนวน 7 คัน และจุผู้โดยสารได้คันละ 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

ใช้พลังงานแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน  ซึ่งปลอดมลพิษ ไร้กลิ่น ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม พร้อมฟัง

คำบรรยาย 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส

เปิดบริการให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในการเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ

ที่สำคัญในเขตเมืองของจังหวัดกำแพงเพชร เช่น อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระบรมธาตุ-

เจดียาราม วัดหลวงพ่ออุโมงค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถานจังหวัด

กำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ

เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานีบริการตั้งอยู่ที่ ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองกำแพงเพชร (ริมปิง ใกล้กับสนามกีฬาชากังราว) สอบถามข้อมูลการใช้รถไฟฟ้า

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5571-8280-96 ต่อ 130

 


 


1 หน้า
1