Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

 

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 

 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ตั้งอยู่ที่บ้านลานหิน  ตำบลลานดอกไม้  อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมือง

 กำแพงเพชรประมาณ  22  กิโลเมตร  สภาพเดิมบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงเป็นทุ่งนา  มีน้ำร้อนผุดขึ้นมา 

ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้นำน้ำไปใช้อุปโภคและบริโภคในฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี  ในปี พ.ศ. 2541

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงแห่งนี้ 

 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร

ตามตำนานกล่าวว่า บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง แต่เดิมบริเวณบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้  มีลักษณะเป็นลุ่มน้ำขัง 

มีป่าโปร่งล้อมรอบสลับด้วยเนินเตี้ยๆ  พื้นดินบางแห่งมีหินโผล่ขึ้นเป็นกลุ่มน้อยใหญ่สลับกันตำนานเล่าว่า

ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  สมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จประพาสป่าล่าสัตว์มาถึงบริเวณบ่อน้ำพุร้อน

แห่งนี้  วันหนึ่งพระองค์ทรงเห็นไก่ป่าตัวหนึ่งมีลักษณะสวยงามและมีเสียงขันไพเราะมาก  จึงทรงให้

นายพรานที่ตามเสด็จ  ต่อไก่ป่าตัวนั้นและได้ไก่ป่าสมพระราชประสงค์  โดยมีไก่ป่าตัวอื่นๆ ติดไปด้วย

เป็นจำนวนมาก ในวันนั้นพระองค์และนายพรานล่าสัตว์อื่นไม่ได้เลย จึงทรงให้ทหารนำไก่ป่าตัวอื่นๆ

ไปปรุงอาหารสำหรับเสวย  แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นป่า  ไม่มีบ้านเรือนราษฎร  จึงไม่มีไฟใช้ทำ

อาหาร  พระองค์จึงทรงสาปน้ำที่อยู่ในบึงบริเวณใกล้ๆ ให้เป็นน้ำร้อน บึงดังกล่าวจึงเรียกว่า

“บึงพระร่วงสาป”  ต่อมาภายหลังเรียกสั้นลงว่า  “บึงสาป”  และเป็นที่โจษขานกันว่าน้ำในบึงสาปนี้

สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  เช่น  โรคปวดเมื่อยตามร่างกาย  โรคผิวหนังได้  จึงมีประชาชนในท้องถิ่น

และจังหวัดใกล้เคียงพากันไปอาบ  ดื่ม  กิน  และบางรายนำน้ำกลับไปเพื่อเป็นสิริมงคล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำตัวอย่างน้ำแร่ร้อนที่บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงแห่งนี้

ให้กับหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  ทำการตรวจวิเคราะห์ผลปรากฏว่าไม่มีสาร

ปนเปื้อนและไม่มีเชื้อโรคที่เป็นอันตราย  อีกทั้งไม่มีกลิ่นกำมะถัน  อุณหภูมิของน้ำร้อนอยู่ระหว่าง 

45-60 องศาเซลเซียส ใช้อาบ แช่ตัวได้ และที่สำคัญดื่มได้อย่างปลอดภัย  แร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำแร่

ประกอบด้วย แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม ฟลูออไรด์ โซเดียม ไบคาร์บอเนต ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

คลอไรด์ ซัลเฟต และไนเตรต

ประโยชน์ของการอาบน้ำแร่  ด้วยอุณหภูมิของน้ำแร่ร้อนอยู่ที่  45 – 60  องศาเซลเซียส 

ซึ่งอุณหภูมิของความร้อนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการรักษาทางการแพทย์  ที่เรียกว่า “ธาราบำบัด”

โดยอาศัยหลักการที่ว่า  การใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงในระดับที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

มีผลต่อการผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ เป็นผลให้รู้สึกสบายตัวยิ่งขึ้น เมื่อร่างกายรู้สึกสบาย

ความตึงเครียดน้อยลง ย่อมมีผลต่อสภาพจิตใจ ถือเป็นการลดความเครียดได้อีกวิธีหนึ่ง

   ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 08-6403-3537

 

                                                                

 

 

                                                        

1 หน้า
1