Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

                                                 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร 

             ตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ด้านการขนส่งมวลชน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีความพร้อมในการรับถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนด โดยภารกิจในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีดังนี้    

 1. การบริหารช่องจอดรถรับ – ส่งผู้โดยสารของรถประจำทาง

 2. กรบริหารพื้นที่ลานจอดรถ

 3. การจัดที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร

 4. การจัดระบบการจราจรภายในสถานี

 5. การรักษาความสะอาดในบริเวณสถานี

 6. การรักษาความปลอดภัย

 7. การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง

 8. การควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี

9. การจัดให้มีบริการห้องสุขา

 10. การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม

 11. การจัดให้มีบริการรับฝากของ

 12. การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง

 13. การจัดให้มีบริการรถเข็น

14. การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง

15. การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์

 

ติมตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook 


 

 


 


 

 

 

 

 

1 หน้า
1