Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โรงเรียนอบจ.

 

โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเมื่อวันที

 25 มกราคม 2550  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 ที่ทำหน้าที่ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภายในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ และเล็งเห็น

ความสำคัญของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ให้เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมจึงได้จัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรขึ้น เพื่อเป็น

แหล่งการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชน และอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำแพงเพชร

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนครั้งแรก

เมื่อวันที่ 29 มกราคม -18 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นจำนวน

ที่น่าพอใจเข้าสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544

ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ควบคู่กับกีฬา เพื่อความเป็นเลิศตามปรัชญา

ของโรงเรียนที่ว่า “มีคุณธรรม นำวิชาการ มาตรฐานกีฬา ภาษาสู่สากล” จัดการเรียนการสอน 5 ประเภท

คือ ฟุตบอล  วอลเลย์บอล ตะกร้อ เทควันโด และกรีฑา โดยโรงเรียนมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ

(กิน - นอน) และให้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนมีชุดนักเรียน ชุดกีฬา รองเท้านักเรียน

รองเท้ากีฬา อาหาร พร้อมอาหารเสริม และการดูและรักษาสุขภาพ อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร           

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ที่ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร บริเวณสนามกีฬาชากังราว (ริมปิง)  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-5571-6912  หรือที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามตลาดคลองแม่ลาย) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง

กำแพงเพชร  หมายเลขโทรศัพท์  0-5571-6980-96  

 


 

1 หน้า
1