Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
อบจ.กพ. จัดอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สร้างจริยธรรมในการทำงาน.....
4 พ.ค. 60

อบจ.กพ. จัดอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สร้างจริยธรรมในการทำงาน พร้อมผู้บริหารประกาศเจตจำนง

“นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส”

เช้าวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2560

พร้อมด้วยนายภาสกร บุญลักษณ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในวันนี้

การจัดการอบรมในวันนี้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เข้าร่วมการอบรมจำนวน 433 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีพฤติกรรมและวิธีการทำงาน

ที่สุจริตและโปร่งใส ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันภายในองค์กร

มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่ติดสินบน มุ่งมั่นในการทำงาน ตลอดจนดำเนินชีวิตตามพุทธ

วิธีในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนภาวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกำแพงเพชร

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล และหัวข้อการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือ

กว่าประโยชน์ส่วนตัน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จบด้วยหัวข้อพุทธวิธีในการทำงาน โดยพระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะ

จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุนครชุม
หลังจากพิธีเปิดการอบรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, คณะผู้บริหาร,

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกล่าวคำประกาศเจตจำนงของคณะผู้บริหาร ตาม

“นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส” นำกล่าวโดยนายปรีชา ฤกษหร่าย รักษาราชแทนนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกำแพงเพชร โดยแนวทางในการดำเนินงานตามหลักนโยบาย คือ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล,

ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

และดำเนินชีวิต, ส่งเสริมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน,

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต และลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่าจริงจัง