Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
จัดการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลจังหวัดกำแพงเพชร....
9 พ.ค. 60

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่โรงพลศึกษาบรรจุ 1,000 ที่นั่ง

สนามกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมกับเครือข่ายกีฬาฟุตซอลจังหวัดกำแพงเพชร จัดการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปี 2560 นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เป็นประธานเปิดการอบรม มีนายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนายการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรม การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนทั่วไปที่สนใจกีฬาฟุตซอลในจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความรู้ เทคนิค ทักษะ และวิธีการเล่นกีฬา

ฟุตซอลที่ถูกวิธี รวมถึงส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาฟุตซอล เพื่อการออกกำลังกายอย่างแพร่หลาย โดยมีกลุ่มเป้า

หมายเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่สนใจกีฬาฟุตซอลภายในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าอบรม

จะได้รับความรู้ เทคนิคการเล่นกีฬาฟุตซอล รวมถึงประสบการณ์ จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ

ซึ่งเป็นอดีตผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย นายบุญเลิศ เจริญวงศ์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค

กติกาการเล่น ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม อีกทั้งโครงการนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

หันมาสนใจกีฬาฟุตซอล อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้วงการกีฬาฟุตซอลของจังหวัดกำแพงเพชร เกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกำแพงเพชรได้ในอนาคต และการจัดการอบรมครั้งนี้

ได้รับความร่วมมือด้านการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ด้านการดำเนิน

กิจกรรมการอบรม โดยเครือข่ายกีฬาฟุตซอลจังหวัดกำแพงเพชร มีนายชโนภาส แก้วจีน เป็นประธานเครือข่าย

กีฬาฟุตซอลจังหวัดกำแพงเพชร จัดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ 9 ถึง 10 พฤษภาคม 2560 ทั้งด้านภาคทษฏี

และภาคปฏิบัติ