Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
ฤดูน้ำหลาก ผักตบชวาปิดกั้นทางน้ำ ชาวบ้านเดือดร้อน อบจ.กำแพงเพชร ส่งแม๊กโคร เปิดทางน้ำเร่งด่วน
17 พ.ค. 60เช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ริมคลองสีเสียดบ้านโค้งวิไล หมู่ที่ 4

ต.คลองขลุง  อำเภอคลองขลุง  จ.กำแพงเพชร  นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการทาน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสันติ  ทวดเสนา  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  อำเภอคลองขลุง เขต 1เป็นประธานเปิดการขุดลอกวัชพืช

และผักตบชวา   โดยนายธรา ครุฑธนาชัย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง  กล่าวถึงวัตถุ

ประสงค์ของการขุดลอกวัชพืช และผักตบชวาในวันนี้  
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ทำให้มีฝนตกหนักในเกือบทุกพื้นที่ รวมถึงอำเภอคลองขลุง

ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปี  และด้วยสภาพปัจจุบันลำคลองสีเสียด ซึ่งต้องรองรับน้ำจากลำน้ำคลองขลุง

ที่ไหลมาจากอำเภอคลองลาน  อำเภอปางศิลาทอง มาจนถึงอำเภอคลองขลุง  มีสภาพตื้นเขิน เต็ม

ไปด้วยผักตบชวาขึ้นหนาแน่น จนสภาพน้ำในลำคลองเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และไม่สามารถรองรับน้ำ

ที่กำลังจะไหลบ่าลงมาได้ อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงเองก็ไม่มีเครื่องจักรในการดำเนิน

การเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ จึงได้ประสานงานมายัง อบจ.กำแพงเพชร เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชน
หลังจากได้รับการประสานงานแล้ว นายปรีชา ฤกษ์หร่าย จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นำแม๊กโคร

ชนิดแขนสั้น ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกวัชพืช และผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำเป็นการเร่งด่วน ประกอบกับ

เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของนายกรัฐมันตรี ที่มีข้อสั่งการให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย

ในราชอาณาจักร ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศ โดยเฉพาะการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ 
ในการขุดลอกวัชพืชในครั้งนี้  จะทำให้ลำคลองสีเสียด สามารถมีพื้นที่ในการรองรับน้ำ จากลำน้ำคลองขลุง

เพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝน  และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียได้  ในการดำเนินงานในครั้งนี้ นอกจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงแล้ว ยังได้มีการบูรณาการ

การทำงานร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.กำแพงเพชร และพี่น้อง

ประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ร่วมมือ ร่วมใจกัน  แก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเป็นอย่างดี พี่น้องประชาชนเอง

รู้สึกดีใจ และขอบคุณ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  ให้ความสำคัญ ในความเดือด

ร้อนของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้