Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
จังหวัด อบจ. อบต. ประชาชจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกำจัดผักตบชวา
24 ม.ค. 61

จังหวัด อบจ. อบต. ประชาชจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกำจัดผักตบชวา

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองนำเย็นเหนือ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง

จ.กำแพงเพชร นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา

จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย

นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,

นางสุชาดา สีสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร และคณะประธานแม่บ้านมหาดไทย,

นายวิศิษฐ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง, นายคมกฤต ศิริยุทแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองกำแพงเพชร

, นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร,

พ.อ.พงศธร นิพยะ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร,

พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร,พ.อ.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รอง ผบ.พล.ร.4,

นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร, นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง,

นายโสภา สันแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ซึ่งในการเปิดกิจกรรมผักตบชวาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5

ลำคลองแห่งนี้เป็นลำคลองที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง อ.คลองขลุง และ อ.ขาณุวรลักษบุรี บางส่วน

รับน้ำมาจากคลองลาน ปางศิลาทอง และไหลลงสู่ลำน้ำปิง ซึ่งในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากคลองลาน

ปางศิลาทอง จะมีปริมาณมาก และด้วยสภาพลำคลองที่หนาแน่นไปด้วยวัชพืช และผักตบชวา ทำให้ไม่สามารถรอง

รับกระแสรน้ำที่มีปริมาณมาก ได้ จึงเอ่อท่วมล้น ในบางพื้นที่ ขณะเดียวกันในช่วงฤดูแล้ง กลับไม่สามารถกักเก็บน้ำ

ไว้ใช้ได้ เพราะวัชพืช และผักตบชวาขึ้นหนาแน่นทำให้ลำคลองตื้นเขิน ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 7 – 8 ปี

ทั้งด้านน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการทำการเกษตร ที่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่

และเมื่อรัฐบาล ได้ประกาศให้เรื่องการกำจัดผักตบชวา เป็นวาระแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนนี้ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบของการแต่งตั้งชุด

เฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวา จังหวัดกำแพงเพชร ขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จึงได้ทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกำแพงเพชร ให้ช่วยบรรเทาทุกข์ดังกล่าวแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้มอบหมายให้

นายสุพรรณ อุ่นจันทร์ ผอ.กองช่าง ดำเนินการสำรวจลำคลองแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน

โดยดำเนินการขุดลอกผักตบชวา ในพื้นที่ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง มีจำนวน 2 แห่ง แห่งที่ 1 คลองสีเสียด หมู่ที่ 4

บ้านโค้งวิไล ขนาดคลองกว้าง 10 เมตร ระยะทาง 600 เมตร พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ปริมาณผักตบชวาประมาณ 300 ตัน

แห่งที่ 2 คลองดู่ หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ – หมู่ที่ 8 บ้านร้อยไร่ ตำบลคลองขลุง ขนาดคลองกว้าง ประมาณ 50 – 60 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร พื้นที่ประมาณ 41 ไร่ ปริมาณผักตบชวาประมาณ 2,000 ตัน รวมระยะทาง 1,600 เมตร พื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่

ปริมาณผักตบชวาประมาณ 2,300 ตัน ดำเนินการโดยใช้รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 4 คัน , เรืออลูมิเนียมทองแบน จำนวน 2 ลำ

, รถบรรทุกเทท้ายจำนวน 3 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครน จำนวน 1 คัน

ด้าน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวชื่นชมจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ส่วนราชการในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนจิตอาสาในการจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ซึ่งเป็นการขานรับ และขับเคลื่อนตาม

นโยบายของรัฐบาล รวมถึงการคิดค้นบุ้งกี๋ และเรือผลักดันผักตบชวา ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยให้การกำจัดผักตบชวา

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะนโยบายนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกภาคส่วน รวมถึงกระทรวงมหาดไทย ต้องร่วมกัน

ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำ ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ทั้งน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร