Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
จังหวัด อบจ. อบต. ประชาชจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกำจัดผักตบชวา
2018-01-24 09:55:25

จังหวัด อบจ. อบต. ประชาชจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกำจัดผักตบชวา

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองนำเย็นเหนือ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง

จ.กำแพงเพชร นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา

จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย

นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,

นางสุชาดา สีสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร และคณะประธานแม่บ้านมหาดไทย,

นายวิศิษฐ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง, นายคมกฤต ศิริยุทแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองกำแพงเพชร

, นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร,

พ.อ.พงศธร นิพยะ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร,

พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร,พ.อ.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รอง ผบ.พล.ร.4,

นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร, นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง,

นายโสภา สันแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ และพี่น้องประชาชนจิตอาสา ซึ่งในการเปิดกิจกรรมผักตบชวาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5

ลำคลองแห่งนี้เป็นลำคลองที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง อ.คลองขลุง และ อ.ขาณุวรลักษบุรี บางส่วน

รับน้ำมาจากคลองลาน ปางศิลาทอง และไหลลงสู่ลำน้ำปิง ซึ่งในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากคลองลาน

ปางศิลาทอง จะมีปริมาณมาก และด้วยสภาพลำคลองที่หนาแน่นไปด้วยวัชพืช และผักตบชวา ทำให้ไม่สามารถรอง

รับกระแสรน้ำที่มีปริมาณมาก ได้ จึงเอ่อท่วมล้น ในบางพื้นที่ ขณะเดียวกันในช่วงฤดูแล้ง กลับไม่สามารถกักเก็บน้ำ

ไว้ใช้ได้ เพราะวัชพืช และผักตบชวาขึ้นหนาแน่นทำให้ลำคลองตื้นเขิน ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 7 – 8 ปี

ทั้งด้านน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการทำการเกษตร ที่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่

และเมื่อรัฐบาล ได้ประกาศให้เรื่องการกำจัดผักตบชวา เป็นวาระแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนนี้ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบของการแต่งตั้งชุด

เฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวา จังหวัดกำแพงเพชร ขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จึงได้ทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกำแพงเพชร ให้ช่วยบรรเทาทุกข์ดังกล่าวแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้มอบหมายให้

นายสุพรรณ อุ่นจันทร์ ผอ.กองช่าง ดำเนินการสำรวจลำคลองแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน

โดยดำเนินการขุดลอกผักตบชวา ในพื้นที่ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง มีจำนวน 2 แห่ง แห่งที่ 1 คลองสีเสียด หมู่ที่ 4

บ้านโค้งวิไล ขนาดคลองกว้าง 10 เมตร ระยะทาง 600 เมตร พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ปริมาณผักตบชวาประมาณ 300 ตัน

แห่งที่ 2 คลองดู่ หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ – หมู่ที่ 8 บ้านร้อยไร่ ตำบลคลองขลุง ขนาดคลองกว้าง ประมาณ 50 – 60 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร พื้นที่ประมาณ 41 ไร่ ปริมาณผักตบชวาประมาณ 2,000 ตัน รวมระยะทาง 1,600 เมตร พื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่

ปริมาณผักตบชวาประมาณ 2,300 ตัน ดำเนินการโดยใช้รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 4 คัน , เรืออลูมิเนียมทองแบน จำนวน 2 ลำ

, รถบรรทุกเทท้ายจำนวน 3 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครน จำนวน 1 คัน

ด้าน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวชื่นชมจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ส่วนราชการในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนจิตอาสาในการจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ซึ่งเป็นการขานรับ และขับเคลื่อนตาม

นโยบายของรัฐบาล รวมถึงการคิดค้นบุ้งกี๋ และเรือผลักดันผักตบชวา ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยให้การกำจัดผักตบชวา

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะนโยบายนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกภาคส่วน รวมถึงกระทรวงมหาดไทย ต้องร่วมกัน

ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำ ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ทั้งน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร