Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
รร.อบจ. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา ประจำปี 2560
2018-03-02 15:40:53

รร.อบจ. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา ประจำปี 2560

เช้าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา ฤกษ์หร่าย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา จำนวน 155 คน แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 87 คน

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 67 คน และมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี

และนักกีฬาดีเด่น จำนวน 18 คน มีนายสมศักดิ์ นาคนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.กำแพงเพชร,

ดต.จิตติ ชมนารถติกร ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และตัวแทนผู้ปกครอง ให้โอวาท ในการดำรงชีวิต

และการดำรงตนให้เป็นคนดี ต่อนักเรียนที่จบการศึกษาทุกคน

นอกจากพิธีมอบวุฒิบัตร และใบประกาศเกียรติบัตรแล้ว ยังได้จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตให้แก่นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษา, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, พิธีขมาครูอาจารย์ และพิธีผูกข้อมือกราบลาครู

การแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ที่ให้โอกาสได้ศึกษา มีความรู้ จนกระทั่งจบการศึกษาในวันนี้