Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
อบจ. จัดอบรมให้ความรู้ สถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ในการเสียภาษี ตามข้อบัญญัติ อบจ.
2018-04-02 09:41:04

 

ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้การเสียภาษีตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน และนายสุรพงษ์ ขะจวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องการเสียภาษีตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร แก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี เพราะสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น ให้เพียงพอต่อการดำเนินการตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการที่จะให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้น จะต้องมีการสร้างความรู้จึงต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้ประกอบด้วยผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เช่น ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม และผู้ประกอบการค้าส่งหรือค้าปลีกน้ำมันเบนซิน และน้ำมันที่คล้ายกัน โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ. ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 45 (1) มาตรา 51 มาตรา 73 (1) และ (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงต้องให้ความรู้ในการเสียภาษีตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องการชำระภาษี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยภาษีที่จัดเก็บได้ จะถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิกาพ

ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องขั้นตอนการชำระภาษีตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยคุณอัญชลี จำนงค์ผล หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ อบจ.กำแพงเพชร, ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี โดยคุณสุพัตรา พิสฐศาสน์ สรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร, เรื่องขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตสถานประกอบการน้ำมัน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจน การให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยเบื้อต้นต่อสถานประกอบการ จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร