Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเ
2018-04-02 09:43:17

จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภาพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองเป็นอเนกประการ ทางราชการโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ แต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ คือ วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เห็นควรแก้ไขข้อความตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ให้กำหนดวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และขานนามในวันนี้ว่า วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และประกาศให้ข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะ โดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ

ในการนี้ สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำคณะข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงปกครองบ้านเมืองของเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุข และพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ การต่างประเทศ และวัฒนธรรมให้สามารถรักษาความเป็นชาติไทยไว้ได้สืบไป