Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมบำรุง และงานซ่อมบำรุงปกติถนนลาดยาง
12 มิ.ย. 61
ตาราง+ราคากลางวัสดุก่อสร้าง.pd (1.31 MB)