Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
รอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Thinking School ประจำปีงบปร
2018-06-15 12:10:15

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Thinking School

ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังกวัดกำแพงเพชร

นางโชติกา ฐิตชนะภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

และผู้อำนวยการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง 
เนื่องด้วยแผนการศึกษาแห่งชาติ มีสาระสำคัญเพื่อ พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา

สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม คุณธรรม ภูมิปัญญา การเรียนรู้ และพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน

สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และในปัจจุบันเด็กไทยยังต้องได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร ความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหา

ของทุกโรงเรียนที่ต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมและต่อยอด โดยพัฒนาครูไปสู่การจัดกระบวนการเรียน การสอนที่ได้มาตรฐาน

พัฒนารูปแบบการสอน ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูสามารถสร้างนวัตกรรม ร่วมกับนักเรียน

สร้างกลวิธีเรียนรู้ในเชิงรุกที่พุ่งประเด็นไป ในการตั้งคำถามการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิด

“ให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งและฉันจะเข้าใจ” โดยทำให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาและเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหา ด้วยการมีส่วนร่วม

มีครูเป็นผู้ช่วยอยู่ห่างๆ การเรียนรู้ลักษณะนี้จะทำให้นักเรียน เป็นผู้ขับเคลื่อนการเรียนรู้อย่างแท้จริง

และเข้าใจเทคนิควิธีการตลอดจนเห็นกระบวนการได้มาซึ่งความรู้ ที่อยู่ในชีวิตคนเรา ซึ่งทุกสาขาวิชาสามารถเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้

ในลักษณะการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมา และที่สำคัญคือครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากร

บุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ และเพื่อให้การดำเนินการและบรรลุเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง