Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2018-07-12 09:19:23

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.00 น. จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน

“วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ

ที่มาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่องค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีต่อแผ่นดินไทย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2175 เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ

เมื่อวันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำ เดือน 12 จุลศักราช 1018 ปีวอก ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2199

ขณะทรงเจริญพระชนมายุ 25 พรรษา โดยมีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 3

ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยา

เป็นอย่างมากใน หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการต่างประเทศที่ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการติดต่อทั้งด้าน

การค้าและการทูตกับประเทศต่างๆ ทั้งการแต่งตั้งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศส

และต้อนรับชาวต่างชาติให้เข้ามาในราชอาณาจักรและช่วยราชการหลายราย ขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงรับ

เอาวิทยาการสมัยใหม่จากต่างประเทศเข้ามา ประยุกต์ใช้ในราชอาณาจักร เช่นยุทโธปกรณ์ต่างๆ กล้องดูดาว

รวมไปถึงเทคโนโลยีการสร้างน้ำพุ และการวางระบบท่อประปาภายในพระราชวัง นอกจากนี้

พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์กวีคนสำคัญในยุคของพระองค์อย่างพระโหราธิบดี ผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณี


ซึ่งถือเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก และศรีปราชญ์ ซึ่งมีผลงานด้านวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักมากมาย

ทำให้ศิลปะแขนงดังกล่าวมีความรุ่งเรืองอย่างมากในยุคนั้น รวมทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่ 2

ในรัชสมัยของพระองค์อีกด้วย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231

ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี