Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
อบจ.กำแพงเพชร เซ็น MOU สนง.ทรัพยาการธรรมชาติฯ บริหารจัดการขยะอันตราย
2018-09-17 11:16:04

อบจ.กำแพงเพชร เซ็น MOU สนง.ทรัพยาการธรรมชาติฯ  บริหารจัดการขยะอันตราย

 

            เช้าวันที่  17 กันยายน  2561 เวลา  09.45 น.  ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจงหวัดกำแพงเพชร 

ถ.พหลโยธิน  ต.อ่างทอง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร นาย ปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดโครงการและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือกันในการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัดกำแพงเพชร และการรับ ขยะอันตราย

ถ่านไฟฉาย  หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์    จากองค์กรปกครองส่วนท้องทิ่นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ไปทำลายอย่างถูกวิธี

            ตามที่จังหวัดกำแพงเพชรได้เน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกส่วนราชการบริหารจัดการขยะ    

ตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้มีส่วนร่วม

เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนงบประมาณร่วมกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการอบรมให้ความรู้และ

สาธิตการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกลดลงในทุกพื้นที่อำเภอ ระหว่างวันที่ 5 - 20 กรกฎาคม 2561

ซึ่งการดำเนินการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดดำเนินการได้มีการรวบรวม   

     ขยะอันตรายที่จะส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในปีนี้ รวมทั้งสิ้น     

 จำนวน 4.9 ตัน รวม 73 อปท. ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดจุดรับมอบ   

ขยะอันตรายเพื่อนำไปทำลายไว้ 2 แห่ง ในวันนี้  คือ

            1. บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรแห่งนี้  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น.

            2. บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร  ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.

            ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด – มหาชน  เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกำจัด

บำบัด กากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมารับขยะในจุดที่กำหนด และนำไปเข้ากระบวนการทำลาย

ตามขั้นตอนต่อไป  ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะแม่งานหลัก

มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในจังหวัด ให้สามารถลดปริมาณขยะ  รู้จักคัดแยกขยะของเสียอันตรายอย่างเป็นรูปธรรม

และเป็นระบบ  ตลอดจนนำไปกำจัดทำลายอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาด 

  ปลอดภัยนั่นเอง