Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
อบจ.กำแพงเพชรส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนอำเภอคลองลาน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2018-09-17 11:48:58

 

   เมื่อวันที่  14  กันยายน  2561 ณ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดกำแพงเพช ต.คลองลานพัฒนา  

 อ.คลองลาน   จ.กำแพงเพชร นายปรีชา  ฤกษ์หร่าย  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการ

แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม

โดยมี นางยุวดี คงอินทร์ สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอคลองลานเขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน

                   การฝึกอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนอำเภอคลองลาน  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ2561 ได้จัดอบรม 2 รุ่น  รุ่นที่1  จัดการอบรมที่ โรงเรียนบ้านโป้งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน

และรุ่นที่2 จัดการอบรมขึ้นณ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดกำแพงเพช ต.คลองลานพัฒนา   อ.คลองลาน   

จ.กำแพงเพชร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประสานและขอความร่วมมือหน่วยงาน ชุมชน

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีส่วนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่อำเภอคลองลาน

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 150 คน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สันติ อภัยราช บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

การสืบสานวัฒนธรรมวิถีชนเผ่า แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว  และมีกิจกรรม  เช่น ชมนิทรรศการเรียนรู้อัตลักษณ์ทั้ง 6 ชนเผ่า 

การแสดง และมีการนำสินค้า OTOP ของอำเภอคลองลานมาจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมอบรมและประชาชนร่วมงานตลอดทั้งวัน 

 

                   เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอคลองลานส่งเสริมความเข้มแข็ง ความพร้อม และการมีส่วนร่วมตลอดจน

การบริหารจัดการของชุมชนในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนอำเภอคลองลาน เป็นการประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตของชนเผ่า

ในเขตพื้นที่อำเภอคลองลานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง