Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนสร้างสรรค์จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2561
2018-09-19 14:08:35

โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนสร้างสรรค์จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2561 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมไพลินโรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจอำเภอเมือง

จังหวัดกำแพงเพชรนายวิจิตรพัฒนศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนสร้างสรรค์จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2561

โดยมีนายปรีชาฤกษ์หร่ายรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรรักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

นายรวิโรจน์ส่องศรีประธานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรและสื่อมวลชนหลายแขนงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 100 คน

นายปรีชาฤกษ์หร่ายรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรรักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนสร้างสรรค์จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2561 ว่าวัตถุ อสงของโครงการนี้ก็เพื่อ

ให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรการดำเนินการและส่วนการดำเนินการ

ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือการดำเนินการของรัฐบาลอย่างถูกต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และความจำเป็นของประชาชน

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและหอกระจายข่าวจังหวัดกำแพงเพชร

ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆไปสู่ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรได้อย่างมีคุณภาพมีความ ถูกต้องของข้อมูลรวดเร็ว

ตรงต่อความต้องการทันต่อเหตุการณ์และและครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อให้วิทยุกระจาย

เสียงและหอกระจายข่าวได้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจการกิจกรรมต่างๆ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสู่สายตาประชาชนได้อย่างกว้างขวางสำหรับการจัดโครงการใน

ครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ประสานและขอความร่วมมือ กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหอกระจาย

ข่าวจังหวัดกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจาย

เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรจำนวนทั้งสิ้น 100 คนโดยได้รับเกียรติจากท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรแล

ะประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์มาบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้งวันในการจัดโครงการในครั้งนี้ครับกับผม