Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิดีโอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมพัฒนาทักษะตามสายงานของบุคลากร หลักสูตรการปฏิบัติงานสารบรรณภา
11 ก.ย. 61

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมพัฒนาทักษะตามสายงานของบุคลากร หลักสูตรการปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ

 นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่จัดอบรมพัฒนาทักษะตามสายงานของบุคลากร หลักสูตรการปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ

โดยมีนายหมวดเอก รวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร และ ดร.ประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณากา 
สำหรับหลักสูตรการปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ ถือเป็นกลไกที่สำคัญ

อย่างหนึ่งของการปฏิบัติงานราชการ คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ซึ่งงานราชการจั้นการติดต่อสื่อสารจำ

เป็นต้อ้งใช้ในรูปแบบที่เป็นทางการ และเป็นลายลักษณ์อักษรผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการหรือที่ทำงานสาย

สนับสนุนทั้งการบริหารงาน งานวิชาการ จำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะของการทำงานสารบรรณ

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเขียนหนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือ บันทึกรายงานได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีความ

เข้าใจภาษาเขียน การเลือกใช้ถ้อยคำให้มีความเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจระเบียบงานสารบรรณอย่างถูกต้อง

ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เรียกบรรจุแต่งตั้งราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวนหลายอัตราด้วย...///